C o n t a c t :

Label name:   AmaCreedO Records "11" (ctg. ACREC0X)
Label owner:   Richard Marshal (CZ)
Label location:   Monclova, Mexico (at FIME UadeC Un. Mex) for CZech
Basic local license:   Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Mexico license
Extended license:   Creative Commons BY-NC-SA 4.0 (International)
Free copyleft license:   Copyleft Music (by: Richard Stallman)
E-Mail:   amacreedo@seznam.cz // rikox@seznam.cz
Web etc.:   http://amacreedo.adzi.cz // http://www.adzi.cz

AmaCreedO Records "11"

AmaCreedO Records was established on 11.11. 2011 under the license independent CC 3.0 Mexico (4.0 Internetional) as the official sublabel MP3-label FretNoiz Records 98.
This is again an independent label uniting electronic music producers of all possible musical genres from all over the world. Nothing is alien to us, and nothing is not against.
AmaCreedO Records
is a project as one that will carry the music that goes out in style at FretNoiz Records (other than drumandbass). As is known to FretNoiz Records from the beginning dealt mainly breakbeat, and later mainly drumandbass, and after adding the time, there are many other genres.
This we want to go back and clean again FretNoiz Records broken at the genres ...
The AmoCreedO Records would like to hear mostly amateurs and artists who are not in any way known for their activity in the commercial world. We are open to anything, but we gave space mainly novice artists from around the world.
AmoCreedO Records as well as his "father" FretNoiz Records 98
issued under the Creative Commons 2.5 BY-NC-SA (4.0 International) ( http://www.creativecommons.org ) is a strict and transparent license beneficial to both sides as an artist who works and provides for us as publishers. Or other license named COPYLEFT Music (is a GPL free license for free no-copyright distribution of the music)
Everything on the issue AmaCreedO Records are always available for download on the Internet, never sell or in any way financially no need It.
Only our official distribution is the Internet, and mostly our own site http://amocreedo.adzi.cz  and social networks like Tweeter, Facebook etc.. and music profiles to Bandzone.cz, Soundcloud etc.
All released be on between www.discogs.com  issued under AmaCreedO Records, "11".

This page AmaCreedO Records, will be updated continuously during each planned release in our label or issue, or the relevant information for all artists or ours listeners.

EN info about issued on AmaCreedO Records "11":
If you are interested in our issued, here is the our label's basic information

1) Be a real music producer:
If you are a music producer, composer, singer with his own band, or simply create your own music, the door will open. All you need is that you were the author of songs that were not copies of other authors in the form of plagiarism or theft. The responsibility borne by the author, but it can also download from us because we have verified the source. Therefore, this confirms the contract sent to the issue that will be sent with the agreement of the author as a PDF

2) Reading and approval of the CC license or Copyleft:

AmaCreedO Records as well as his big brother FretNoiz Records issued under clear the Creative Commons 4.0 rule under BY-NC-SA (see: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which is convenient for both parties is as the author of music and for us. Nothing remains the same, but if you wish the author to publish under their own licenses, CC or any other rules adjusted according to the agreement at all possible, but we do not see too happy. On the other hand, does not AmaCreedO Records to author's rights as other publishers, and we only publisher with activities on the Internet for public vydání album in the form of MP3 that you do not take rights (as mentioned above) but only in the ID3 tag is shown that it was issued Label in our agreement with the author and that under that license (primarily CC).
CopyLefT:
It is also possible to use free licenses Copyleft Music, is a free-GPL license for the dissemination of music, software, text and other media by agree by author that directly determines the conditions under which his work will be distributed, etc..

3) What kind of music is suitable for our label?:

AmaCreedO Records was created as a new label to label, purify pure drumandbassový from this style.
It means that AmaCreedO Records can give anything except drumandbassových genres and hard tekno free and hardtek styles. This space is open to producers of dubstep, ambient, noise-pop, breakbeat, house, trance, electro pop and other electric. styles, but we did not even live bands that have their own recordings they would like released. Everything is an agreement with us, and little of it all is a problem, and even he can certainly solve:)

4) What formats digital files are needed?:

Primarily, we accept files MP3, WAV or OGG, but not against either the FLAC or WMA (no VBR), but the final release is anyway MP3, 44.1 KHz, stereo (Joint-Stereo), 192 kbps, so we think that MP3 192 - 320 kbps is the most ideal form of the type of data file you receive. Sending the best form or Uschovna.cz Sendspace.com and similar servers to address the secondary or amacreedo@seznam.cz rikox@seznam.cz (with attaching information about what it is ...)

5) Cover the album or EP ?:

Booklet or CD cover for any printing on the other applicants who have downloaded the album is mostly our work, but not against the proposals or your graphic that you can deliver in the form of the PSD, PDF, BMP, PNG or JPG in 100% resolution of at least 100 DPI for the size of a CD So the front 12x12 cm (approx.) or full-booklet 12x24cm (front + Tracklist / info). Otherwise, design graphic design album themselves. In case you send your own CD cover design, so we have to note that in this figure we have to intervene by adding logos AmaCreedO Records CTG. number with a logo, description of music, web address, licensing information and description of the album or track information about the author.

6) We Issue each !:

No matter from what country are you from, whether you are Chinese, American, Ukrainian, Spanish, Italian, Indian or African, the language barrier and there is no issue here, any one who thinks that his music could take. After 14 years of the second label that owns (FretNoiz Records), we did not reject the whole or a producer, because everyone else feels the music and we are not against the filtering like / dislike ...

7) Our released is not issued for any points of sale:
Everything on AmaCreedO Records will not be at issue for sale on any of the servers such as Digitrax, Beatport, iTunes, Digital-Tunes, etc. TrackInDown. We use only self-distributing FREE MP3 album or EP as a whole through our website, through Soundcloud.com, Mixcloud.com etc.CZ:
AmaCreedO Records
vznikl dne 11.11.2011 pod nezávislou hudební licencí CC 3.0 Mexico, jako oficiální sublabel MP3 labelu FretNoiz Recordings 98. Jedná se opět o nezávislý label elektronické hudby sdružující hudební producenty všech možných žánrů ze všech koutů světa. Nic mu není cizý a ničemu se nebrání.
AmaCreedO Records
je v podstatě projekt jako takový, který bude nést hudbu, která se nevyjde stylově na FretNoiz Records (jiná nežli drumandbass). Jak je známo tak FretNoiz Records se z počátku zabýval převážně breakbeatem a později hlavně drumandbassem, a až po čase se tam přidávalo mnoho dalších žánrů.
Toto bychom chtěli vrátit zpět, a FretNoiz Records očistit opět na zlámané žánry...
Na AmoCreedO Records bychom rádi slyšeli hlavně amatéry a umělce kteří nejsou nikterak známí svou aktivitou v komerčním světě. Nebráníme se ničemu, ale přesto bychom dali prostor hlavně začínajícím umělcům z celého světa.

AmoCreedO Records stejně tak jako jeho "otec" FretNoiz Records 98 vydává pod licencemi Creative Commons 3.0 Mexico (4.0 International) (http://www.creativecommons.org) tedy striktní a transparentní license výhodná pro oboje strany jak umělce který skladby poskytuje tak pro nás jako vydavatele.
Další možností je také licence CopyLefT Music (neboli svobodná licence kde si autor hudby určí vše sám)
Vše co se na AmaCreedO Records vydá je vždy volně ke stažení na internetu, nikdy nic neprodáváme ani nikterak finančně nevyvažujem. Jedinou naší ofociální distribucí je Internet a to převážně naše vlastní stránky http://amocreedo.adzi.cz a dále sociální sítě jako Tweeter, Facebook atp. nebo hudební profily na Bandzone.cz, Soundclouds atp. Vše ja také zapsáno mezi vydané na www.discogs.com pod AmaCreedO Records "11".

Tato stránka AmaCreedO Records bude aktualizovaná vždy průběžně při plánovaném vydání u nás na labelu nebo při vydávání aleb či EP, anebo při důležitých informacích pro všechny.

CZ: Informace pro zájemce o vydání u nás na labelu:
Máte-li zájem vydávat na našem labelu zde je 6P základních informací:

1) Být skutečný hudební producent:
Jste li hudební producent, skladatel, zpěvák s vlastní kapelou či prostě tvoříte svou vlastní hudbu, dveře jsou Vám otevřené. Jediné co je třeba, je aby jste byl autorem skladeb, aby se nejednalo o kopie od jiných autorů formou plagiátorství nebo krádeže. Zodpovědnost nese autor, ovšem může to stáhnout i nás z toho důvodu, že jsme si neověřili zdroj. Proto se toto potvrzuje v zaslané smlouvě o vydání která bude zaslána po dohodě s autorem ve formě PDF

2) Prostudování a souhlas s licencí CC případně CopyLeft Misic:
AmaCreedO Records stejně tak jako jeho velký bratr FretNoiz Records vydávají pod jasně danou licencí Creative Commons 4.0 pod pravidlem BY-NC-SA (viz: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ) která je výhodnou pro obě strany tedy jak pro autora hudby, tak pro Nás. Nic neměníme, ovšem přeje-li si autor vydávat pod vlastní licencí, nebo CC jakkoliv upravit podle jiných pravidel je vše možné při dohodě, ovšem nevidíme to příliš rádi. Na druhou stranu AmaCreedO Records si nebere práva autora jako jiná vydavatelství, a jsme pouze vydavatelem s působností na internetu za účelem veřejného vydání alb ve formě MP3 na která si nebereme práva (jak již bylo řečeno) ale pouze v ID3 tagu je znázorněno že bylo vydáno u Nás na Labelu po dohodě s autorem pod tou a tou licencí (primárně CC). Jelikož hudbu neprodáváme a nic platit nemusíme, nemáme možnost ani finanční náhrady.
CoplyLefT:
Možné je také využít volné licence CopyLeft Music, což je free-GPL license pro šíření hudby, software, textu a jiných médií prostřednictvím autorských práv přímo od autora který si určí za jakých podmínek bude jeho dílo distribuováno atp.

3) Jaká hudba je pro náš label vhodná ?:
AmaCreedO Records vznikl nově jako label který očistí čistě drumandbassový label od tohoto stylu.
Tím je myšleno, že na AmaCreedO Records je možné vydávat cokoliv kromě drumandbassových žánrů a tvrdých free tekno a hardtek stylů. Tím je otevřen prostor pro producenty dubstepu, ambientu, noise-popu, breakbeatu, house, trance, electro pop a jiných el. stylů, ale nebráníme se ani živým kapelám, které mají vlastní nahrávky které by rádi vydali. Vše je o dohodě s námi, a jen málo z toho všeho je problém, a i ten se dá jistě vyřešit :)

4) Jaké formáty jsou třeba ?:
Primárně přijímáme soubory typu MP3, WAV nebo OGG, ovšem nebráníme se ani FLAC nebo WMA (no VBR), ale finální vydání je tak jako tak MP3, 44.1 KHz, Stereo (Joint-Stereo), 192 kbps, takže myslíme že MP3 192 - 320 kbps je nejideálnější formou typu datového souboru který přijímáme. Zasílání je nejlépe formou Uschovna.cz nebo Sendspace.com a podobných serverů na adresu amacreedo@seznam.cz nebo sekundárně na rikox@seznam.cz (s přiložením informací o co se jedná...)

5) Obal alba nebo EP ?:
Booklet neboli obal CD pro případný tisk na straně zájemce který si album stáhl je nejčastěji naším dílem, ovšem nebráníme se ani Vašim grafickým návrhům které můžete dodat ve formě PSD, PDF, BMP, PNG nebo 100% JPG v rozlišení alespoň 100 DPI pro velikost CD tedy front 12x12 cm (cca.) nebo full-booklet 12x24cm (front+tracklist/info). V opačném případě navrhneme grafický design alba sami. V případě že zašlete svůj vlastní návrh obalu CD, tak musíme upozornit, že do tohoto obrázku musíme zasáhnout přidáním loga AmaCreedO Records, ctg. číslem s logem, popisem skladeb, webové adresy, licenční informace a popis alba nebo informace o autorovi skladeb.

6) Vydávat může každý !:
Je zcela jedno z jaké jste země, ať jste Číňan, Američan, Ukrajinec, Španěl, Ital, Ind nebo Afričan, jazyková bariéra neexistuje a vydávat zde může každý kdo si myslí že jeho hudba by mohla zaujmout.
Za 14 let fungování druhého labelu který vlastníme (FretNoiz Records) jsme za celou dobu neodmítli ani jednoho producenta, protože každý hudbu cítí jinak a my se tomu nebráníme filtrováním Líbí/Nelíbí...

7) Nevydáváme na žádných prodejních místech:
Vše co se na AmaCreedO Records vydá nebude vystaveno k prodeji na žádném ze serverů jako například Digitrax, Beatport, iTunes, Digital-Tunes, TrackInDown atp. Používáme pouze vlastní distribuci FREE-MP3 album či EP jako celek prostřednictvím našeho webu, prostřednictvím Soundcloud.com, Mixcloud.com aj.